CURSOS DE CATALÀ PER A PERSONES ADULTES

PROPERA CONVOCATÒRIA: D’OCTUBRE DE 2021 A GENER DE 2022.
INSCRIPCIONS AL SETEMBRE.

CONTACTE (INFORMACIÓ I CITA PER A PROVES DE NIVELL)
cultura@santaeularia.com – tel. 629 557 885 (de 8 a 15 h).

CURSOS I HORARIS
Combinat A1 – A2. Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h
Combinat B1 – B2. Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 18 h
C1. Dilluns, dimecres i dijous de 18 a 20 h

DATES DELS CURSOS
De l’1 de febrer al 12 de maig de 2021 (80 hores).

TERMINIS
Matrícula: del 12 al 21 de gener. PLACES LIMITADES.
Llista provisional de persones admeses: 22 de gener.
Període per esmenar errors: del 25 al 27 de gener.
Llista definitiva de persones admeses: 28 de gener.
Inici de les classes: 1 de febrer.

MODALITAT
Tots els cursos s’oferiran en línia. És necessari disposar d’un dispositiu electrònic amb connexió a internet.

PREU
30€

PREU REDUÏT
15€

Tenen dret a la reducció del 50% les persones empadronades al municipi de Santa Eulària des Riu que es trobin en algun dels supòsits següents i aportin la documentació que ho acrediti.

Estar en situació de desocupació
Informe de període ininterromput inscrit/a en situació de desocupació del SOIB. La data d’expedició d’aquest certificat no pot ser anterior en més de 30 dies naturals a l’inici del termini d’inscripció.
Estar en situació d’ERTO
Certificat o resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social, on es reconegui que està afectat/da per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
Ser persona jubilada o pensionista
Certificat expedit per l’Institut Nacional de la Seguretat Social o document que acrediti la condició de persona jubilada o pensionista.
Ser membre d’una família nombrosa
Títol de família nombrosa en vigor.
Tenir una discapacitat del 33% o superior
Targeta acreditativa del grau de discapacitat o certificat expedit per la Direcció General de Dependència.
Tenir el carnet jove europeu
Fotocòpia del carnet jove.
Rebre atenció del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Certificat expedit pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.

PROCEDIMENT PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA
La matrícula es farà emplenant el full de matrícula, fent el pagament de l’import corresponent i adjuntant la documentació que sigui procedent en cada cas, tot a través del formulari adjunt.
Les matrícules no seran vàlides fins que no s’hagi fet el pagament i estigui completa tota la documentació necessària.
Atès que les places són limitades, si les sol·licituds superen el nombre de places disponibles s’obrirà una llista d’espera.
Si alguna persona que apareix en la llista definitiva no assisteix al curs durant els tres primers dies de classe sense haver justificat la seua absència, se la donarà automàticament de baixa i s’adjudicarà la plaça a una persona de la llista d’espera.
Les persones en la llista d’espera que no tenguin coneixements de català només podran incorporar-se a les classes durant els primers quinze dies.

FORMA DE PAGAMENT
El pagament es farà efectiu mitjançant targeta a través del formulari de matrícula d’aquesta web.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ
Les persones inscrites en el curs només tendran dret a la devolució de l’import de la matrícula quan es cancel·li el curs per causes atribuïbles a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

SELECCIÓ DE CURS
1-PERSONES AMB POCS CONEIXEMENTS DE CATALÀ
S’hauran d’inscriure al nivell A1 – A2.
2-PERSONES AMB CERTIFICAT DE CONEIXEMENTS O CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA A UN CURS
Es poden inscriure al nivell següent a aquell del qual tenen certificat de coneixements o certificat d’assistència.
3-PERSONES AMB CONEIXEMENTS DE CATALÀ PERÒ SENSE NIVELL ACREDITAT
Abans de realitzar la matrícula han de demanar cita per fer una prova de nivell (tel. 629 557 885 / cultura@santaeularia.com).

ADJUDICACIÓ DE PLACES
Les places són limitades i s’adjudicaran per ordre d’inscripció donant preferència a les persones empadronades al municipi de Santa Eulària.

MÉS INFORMACIÓ
Tel. 629 557 885 – cultura@santaeularia.com

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
El responsable del tractament de les dades és l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. La finalitat del tractament és la gestió dels cursos de català per a persones adultes. La legitimació per al tractament es basa en el seu consentiment. Les dades seran conservades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. No es comunicaran les seves dades a tercers excepte obligació legal. Té dret a sol·licitar-nos l’accés a aquestes dades personals, la seva rectificació, supressió o portabilitat, la limitació del seu tractament i a oposar-se al tractament davant la Secretaria d’aquest Ajuntament situada a la plaça d’Espanya, núm. 1, Santa Eulària des Riu 07840, així com a presentar una reclamació davant una autoritat de control.